Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Regulamin

Regulamin zamieszczania og?osze? bezp?atnych w serwisie internetowym sremkowo.pl.

1. Korzystanie z serwisu og?osze? sremkowo.pl oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.
2. Przyj?cie i emisja og?osze? drobnych jest bezp?atna.
3. Bezp?atne og?oszenia przyjmowane s? na okres 60 dni pocz?wszy od dnia publikacji.
4. Warunkiem ukazania si? bezp?atnego og?oszenia jest podanie przynajmniej jednej formy kontaktu
z oferentem .
5. Odpowiedzialno?? za publikowane w og?oszeniu tre?ci i materia?y ponosi tylko i wy??cznie
zamieszczaj?cy og?oszenie u?ytkownik. Serwis "sremkowo.pl" nie ponosi odpowiedzialno?ci za:
* roszczenia zwi?zane z rozliczeniami mi?dzy u?ytkownikami serwisu,
* zachowanie osb umieszczaj?cych oferty w serwisie,
* oferowane w og?oszeniach towary i us?ugi,
* zgodno?? us?ug i towarw z opisem,
* prawdziwo?? informacji zawartych w og?oszeniach.
6. Zabrania si? umieszczania jakichkolwiek tre?ci i materia?w niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywo?uj?cych oburzenie, nawo?uj?cych do ?amania prawa, przemocy itp.
7. Nie b?d? zamieszczane nast?puj?ce rodzaje og?osze?:
* ?ami?ce prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
* dotycz?ce sprzeda?y lekw lub broni;
* obra?aj?ce osoby trzecie;
* propaguj?ce przemoc, nienawi?? rasow? lub religijn? oraz zawieraj?ce tre?ci pornograficzne.
8. Serwis Og?oszeniowy sremkowo.pl nie po?redniczy pomi?dzy sprzedaj?cym a kupuj?cym.
Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialno?? za konsekwencje wynikaj?ce z wykorzystania
zamieszczonych og?osze? ponosi u?ytkownik serwisu.
9. Og?oszenia nale?y umieszcza? w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem og?oszenia.
10. To samo og?oszenie mo?na umieszcza? ponownie dopiero po up?yni?ciu terminu publikacji
og?oszenia zamieszczonego wcze?niej w przeciwnym wypadku wszystkie og?oszenia o tej
samej tre?ci b?d? usuwane.
11. Wszystkie bezp?atne og?oszenia s? czytane przez moderatora, ktry ma prawo do ich modyfikacji
pod wzgl?dem formy i tre?ci, tak by by?y zgodne z przyj?tym przez nas schematem.Mo?e on je
rwnie? usun?? w przypadku gdy uzna, ?e ?ami? one prawo lub s? niezgodne z interesem serwisu
sremkowo.pl.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i
emisji og?osze? bezp?atnych oraz nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za powsta?e z tego powodu
ewentualne straty zg?aszaj?cych og?oszenia.
13. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do:
* usuwania og?osze? niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
* nie umieszczania og?osze? konkurencyjnych do prowadzonej przez w?a?ciciela serwisu
dzia?alno?ci
* nie umieszczania og?osze? bez podania przyczyny.
* usuwania og?osze? reklamuj?cych inne serwisy og?oszeniowe
14. U?ytkownik korzystaj?cy ze sremkowo.pl zgadza si? na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie,
opracowywanie i usuwanie swoich danych przez serwis sremkowo.pl .Stosujemy si? ?ci?le do
postanowie? ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym
serwisem b?d? wykorzystane wy??cznie w celu wysy?ania emaili. W ?adnym wypadku
nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
15. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania
u?ytkownikw serwisu.

Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne