Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne
Wpisał Administrator   

?rem - turystyka rowerowa.

?rem jest bardzo urokliwym miastem powiatowym le??cym w wojewdztwie wielkopolskim w kolanie rzeki Warty w Kotlinie ?remskiej.Okolice ?remu odznaczaj? si? du?? atrakcyjno?ci? i r?norodno?ci? walorw przyrodniczych i kulturowych. Stanowi? je pomniki przyrody o?ywionej i nieo?ywionej. Dobrze zachowane zespo?y parkowo - pa?acowe i dworskie, ciekawe budowle ?wieckie i sakralne, przyrodnicze zespo?y chronione. Mi?o?nicy aktywnego sp?dzania czasu mog? w bardzo prosty sposb dostrzec te walory korzystaj?c ze szlakw turystycznych rowerowych i pieszych. ?rem posiada dobrze rozwini?t? infrastruktur? turystyczn?, w tym baz? noclegow?, gastronomiczn?, obiekty sportowo - rekreacyjne: boiska, basen, kr?gielnie, si?ownie.W okolicach ?remu znajduje si? rwnie? wiele malowniczo po?o?onych jezior, gdzie mi?o?nicy wypoczynku nad wod? mog? bardzo mi?o sp?dza? wolny czas.Nad jeziorem Grzymis?awskim istnieje klub ?eglarski wraz z przystani? , mo?na te? raz w roku podziwia? Motorowodne Mistrzostwa ?wiata i Europy rozgrywane na tym akwenie.
Ze ?remu wychodz? rwnie? wszystkie wa?niejsze w regionie znakowane szlaki rowerowe.
Szlak Ksi?dza Piotra Wawrzyniaka" przybli?a zwiedzaj?cym miejsca zwi?zane z wybitn? postaci? ks. Piotra Wawrzyniaka. Poza zwiedzaniem interesuj?cych zabytkw o atrakcyjno?ci szlaku decyduje rwnie? jego atrakcyjno?? przyrodnicza. Dobry stan drg sprawia, ?e trasa nie jest uci??liwa.

Szlak ?ladami Jzefa Wybickiego" to najd?u?szy szlak rowerowy jakim mo?na porusza? si? po obszarze powiatu ?remskiego. Jest to ca?odniowa trasa przeznaczona dla wytrwa?ych rowerzystw.
Du?? atrakcj? tej trasy s? miejsca zwi?zane z ?yciem gen. Jzefa Wybickiego. Na szlaku poza miejscowo?ciami z interesuj?cymi zabytkami, b?dziemy przeje?d?a? przez obszary atrakcyjne przyrodniczo. Poznamy m.in. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Ch?apowskiego oraz mniejsze przypa?acowe parki. Dzi?ki dobrym drogom przejazdy nie sprawiaj? nam trudno?ci. Pozostaje tylko cieszy? si? pi?knem krajobrazu.

Szlak Konwaliowy" przeznaczony jest przede wszystkim dla mi?o?nikw przyrody. Drogi na szlaku s? urozmaicone, mo?na tu spotka? zarwno piaszczyste i asfaltowe drogi. Pocz?wszy od miejscowo?ci Jaszkowo szlak prowadzi wy??cznie lasami wchodz?cymi w sk?ad Rogali?skiego Parku Krajobrazowego. Przejazd szlakiem to doskona?y pomys? na weekendow? wycieczk?.

Szlak rowerowy Do Poznania" wbrew nazwie nie prowadzi nas bezpo?rednio do stolicy Wielkopolski, jednak?e przy jego pomocy mo?na dotrze? do skrzy?owania ze szlakiem Pier?cie? dooko?a Poznania", ktry otacza Pozna?.Je?eli mamy troch? wolnego czasu i ochot? na krtk?, nieuci??liw? przeja?czk? rowerem, szlak ten idealnie ku temu s?u?y.

Szlak rowerowy ??gi Nadwarcia?skie" ze wzgl?du na sw? d?ugo?? przeznaczony jest przede wszystkim dla wytrwa?ych rowerzystw. Najwi?kszym walorem tego szlaku jest przyroda. Pod??aj?c terenami nizinnymi docieramy do poro?ni?tych lasem ??gowym brzegw Warty, poznamy niezwyk?y urok obszarw jeziornych nale??cych do Rynny Krnicko-Zaniemyskiej oraz spotkamy grupy wiekowych d?bw, uwa?ane za najdorodniejsze w Wielkopolsce.

Szlak rowerowy Polnymi drogami" nale?y do jednych ?atwiejszych, znajduj?cych si? na obszarze powiatu ?remskiego. Prowadzi przez tereny prawie p?askie a przejazdy odbywaj? si? g?wnie drogami asfaltowymi oraz polnymi. Ze wzgl?du na brak uci??liwych odcinkw, mog? korzysta? z niego rwnie? m?odsze dzieci. Tak wi?c idealnie nadaje si? on a rodzinn? wycieczk? rowerow?.Daje on mo?liwo?? poznania najbli?szych okolic ?remu.
Przejazd szlakiem rowerowym Kosynierw" to przede wszystkim ?wietna okazja do zapoznania si? histori? regionu ?remskiego. Nazwa szlaku nawi?zuje do wydarze? jakie mia?y miejsce w Ksi??u Wielkopolskim w czasie Wiosny Ludw w 1848. Wwczas to dosz?o do bitwy o miasto pomi?dzy wojskami Pruskimi a oddzia?ami powsta?cw - Kosynierw. Poprowadzony dobrymi drogami asfaltowymi a tak?e le?nym ?cie?kami nie sprawia trudno?ci w je?dzie.

Wi?cej informacji o naszym regionie ,a tak?e ciekawe og?oszenia ze ?remu znajdziesz w serwisie sremkowo.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia ?remu oraz jego okolic , oraz skorzystania z walorw szlakw turystycznych pieszych i rowerowych znajduj?cych si? na terenie naszego powiatu.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne