Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

?rem by? po raz pierwszy wspomniany w dokumentach pisanych z 1136 jako wa?ny grd kasztela?ski. W 1253r miasto zlokalizowane by?o na lewym brzegu Warty, a w 1393r przeniesiono je na wzniesienie na prawym brzegu rzeki, a w?a?ciwie na wysp? zwan? Kobylec. W XIV wieku by?a tu siedziba starostwa. W p?nym ?redniowieczu nast?pi? gwa?towny rozwj miasta zwi?zany z po?o?eniem przy szlaku ??cz?cym Pozna? i Wroc?aw oraz rozwojem sukiennictwa. W XVII wieku sko?czy? si? okres ?wietno?c miasta. Wiek XVII to okres wielkich kl?sk, w wyniku ktrych miasto podupad?o. W latach 1653-56 w ?remie i ziemiach okolicznych szala?a epidemia d?umy, podczas ktrej zgin??o ponad tysi?c osb (a wi?c blisko 70% wczesnych mieszka?cw miasta).

 

Zniszcze? dope?ni?o spl?drowanie miasta w okresie Potopu Szwedzkiego(165560) oraz spalenie wielu zabudowa? przez naje?d?cw w 1657. W pierwszym dziesi?cioleciu XVIII wieku do miasta dotar?o z Poznania kolejna epidemia d?umy, w wyniku ktrej z ponad 1300 mieszka?cw przy ?yciu pozosta?o ok. 300 osb. W nast?pnych latach miasta pojawia?y si? inne kl?ski(m.in. wielka powd? z 1736). W 1762 po?ar wzniecony przez ci?gn?ce przez miasto wojska rosyjskie strawi? 105 budynkw. W 1793 ?rem znalaz? si? pod panowaniem prus, jako stolica powiatu. W rok p?niej, podczas insurekcji Ko?ciuszkowskiej znajdowa? si? tu obz powsta?cw. W 1807 ?rem znalaz? si? w granicach Ksi?stwa Warszawskiego. Po kongresie wiede?skim miasto wesz?o w sk?ad Wielkiego Ksi?stwa Pozna?skiego. Pod zaborem pruskim wprowadzono niemieck? nazw? miasta "Szrimm".Ochotnicze oddzia?y ze ?remu podczas powstania wielkopolskiegowalczy?y w bitwach pod Zb?szyniem, Rawiczem i Lesznem .

 

Miasto ?rem ponownie prze?y?o rozkwit w po?owie XXwieku.Mia?o to mi?dzy innymi zwi?zek z budow? nowoczesnej odlewni ?eliwa, i powstaniem przy niej osiedla mieszkaniowego"Jeziorany". Najwi?kszym zak?adem ?remu jest Odlewnia ?eliwa ?rem S.A. W mie?cie maj? siedzib? firmy o kapitale polskim i zagranicznym: transportu mi?dzynarodowego, stolarki budowlanej, meblowej i konfekcji. W 1995 ?rem otrzyma? najwy?sze wyr?nienie I nagrod? w konkursie organizowanym przez Rad? Ekologiczn? przy Prezydencie RP i uznany zosta? za najbardziej ekologiczn? gmin? w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W 1999 ?rem sta? si? miastem powiatowym, a w 2000 w mie?cie powsta? oddzia? zamiejscowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne